ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

საფინანსო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი უფლებამოსილებებია:

  • საფინანსო პოლიტიკის დაგეგმვა, ბიუჯეტის მიზნობრივი ხარჯვისა და ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების უზრუნველყოფა;
  • ბიუროს ფინანსური საქმიანობის კოორდინაცია და შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან თანამშრომლობა;
  • ბიუროს ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების განსაზღვრა და მათი უზრუნველყოფა;
  • ბიუროში შრომის უსაფრთხო გარემოს შექმნა;
  • სამსახურის დებულებით, ბიუროს უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.