ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ტექნოლოგიური განვითარების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

  • ბიუროს ეფექტური საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით მისი ტექნოლოგიური განვითარება;
  • ბიუროში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა;
  • ბიუროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გაუმჯობესების მიზნით კვლევების ჩატარება და წინადადებების შემუშავება;
  • ბიუროს საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მართვა;
  • დეპარტამენტის დებულებით, ბიუროს უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.