ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

  • ბიუროს მიზნებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო და დონორ ორგანიზაციებთან და სხვა სუბიექტებთან თანამშრომლობა, სათანადო ვიზიტების განხორციელება;
  • საერთაშორისო ორგანიზაციებში წარმომადგებლობა;
  • საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ანგარიშგება, კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფოთა შეფასებასა და მონიტორინგში მონაწილეობა;
    საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის მიზნით შიდა უწყებებთან კოორდინაცია;
  • დეპარტამენტის დებულებით, ბიუროს უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.