ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ხარისხის მართვის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია: 

  • ბიუროს საქმიანობის ეფექტურობის ხელშესაწყობად შიდა სტანდარტების შემუშავება და ტექნოლოგიური განვითარება; 
  • ბიუროს თანამშრომლებისათვის განსაზღვრული ეთიკისა და ქცევის წესების შესრულების შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; 
  • საჭიროების შემთხვევაში, ბიუროს თანამშრომელთა საქმიანობის ეფექტიანობის კვლევა და შესაბამისი წინადადებების შემუშავება; 
  • დეპარტამენტის დებულებით, ბიუროს უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.