ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ანტიკორუფციული პოლიტიკის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

  • კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება;
  • ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავება;
  • ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი შესრულების მონიტორინგი.

რომელთა ფარგლებშიც დეპარტამენტი ახორციელებს შესაბამის უფლებამოსილებებს.