ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ანტიკორუფციული განათლების ცენტრის ძირითადი ამოცანებია:

  • კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის მიზნით გასვლითი საინფორმაციო-საკონსულტაციო, საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებების განხორციელება;
  • ბიუროს თანამშრომლების პროფესიული განვითარების მიზნით სასწავლო პროგრამების/ტრენინგების დაგეგმვა და განხორციელება; 
  • ანტიკორუფციული განათლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი განხორციელება;
  • ანტიკორუფციული განათლების სტრატეგიის გეგმის შედგენისათვის სექტორული პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით კვლევების ჩატარება;
  • ანტიკორუფციულ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრების, ბენჩ-ბარების, მრგვალი მაგიდებისა და ა.შ. ორგანიზება;
  • სტაჟირების პროგრამების დანერგვა;
  • ცენტრის დებულებით, ბიუროს უფროსის დავალებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.