საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ყურადღება! ეს მნიშვნელოვანია!

ანტიკორუფციული ბიუროს მართვის ქვეშ მოქცეული ვებ-გვერდები

დეტალურად

ბიურო თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტისა და უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე.

უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს მიზანია, ხელი შეუწყოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას. 

ანტიკორუფციული ბიურო თავისი ინიციატივით ან უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს მოთხოვნით საბჭოს წარუდგენს პერიოდულ ანგარიშს ანტიკორუფციული ბიუროს უფლებამოსილებებისთვის მიკუთვნებული საკითხების თაობაზე.