ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ბიურო თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტისა და უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე.

2022 წლის 30 ნოემბერს „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, შეიცვალა უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს მანდატი და მის ძირითად უფლებამოსილებად განისაზღვრა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება.

საბჭო უფლებამოსილია, ანტიკორუფციული ბიუროს საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით, მისცეს მას სათანადო რეკომენდაციები. აგრეთვე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის, საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის შესრულების მიზნით შეიმუშაოს შესაბამისი წინადადებები.

ანტიკორუფციული ბიურო თავისი ინიციატივით ან საბჭოს მოთხოვნით უწყებათაშორის ანტიკორუფციულ საბჭოს წარუდგენს პერიოდულ ანგარიშს ბიუროს უფლებამოსილებებისთვის მიკუთვნებული საკითხების თაობაზე.