ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში!

ანტიკორუფციული ბიუროს (შემდგომში - ბიურო) ადმინისტრაციული დეპარტამენტი არის სტრუქტურული ქვედანაყოფი, რომლის ძირითადი ამოცანაა მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ბიუროს ეფექტური მართვისა და ხელმძღვანელობის ხელშეწყობა.

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

 • ადამიანური რესურსების მართვა;
 • დოკუმენტბრუნვის უზრუნველყოფა;
 • საჯარო ინფორმაციის გაცემა;
 • საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება და კანონით გათვალისწინებული ინფორმაციის ვებგვერდზე განთავსების უზრუნველყოფა;
 • ბიუროს, როგორც შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციონირების ეფექტიანი უზრუნველყოფა;
 • ბიუროს სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენა და კორექტირება;
 • ბიუროს მიერ დადებული ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი;
 • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების განხორციელება, მათ შორის, მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, შესყიდვის საშუალების შერჩევა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენა;
 • სახელმწიფო შესყიდვასთან დაკავშირებული საკითხების შეთანხმება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან;
 • სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებათა პროექტების მომზადება;
 • ბიუროს ელექტრონული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
 • კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება.